Menu

Home

Leiderschap

Project management

Quality management

Marketing management

Financieel management

Management boeken

Managementbegrippen

MANAGEMENTHELP

Uw snelle hulp bij management onderwerpen.

Deze site wil informeren over management onderwerpen. Heeft u een goede suggestie, mailt u dan naar informatie@managementhelp.nl

Marketing management

Managementbegrippen voor Marketing management.

4P Marketingmix

De marketingmix zijn de instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor de marketingstrategie. Alle P's worden naast elkaar gebruikt en zijn afhankelijk van de doelstellingen, de markt en de concurrentie.

 • Product (en diensten): in de marketing worden de producteigenschappen naar voren gebracht
 • Prijs: een snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.
 • Plaats. Het voordeel van de locatie is vooral bij consument-marketing een bruikbaar instrument.
 • Promotie. De communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop.
 • Affiliate Marketing

  Affiliate marketing wordt toegepast op internet. De webwinkel/adverteerder betaalt de affiliate (iemand die via internet/een website meehelpt te verkopen) voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereert. Een affiliate programma is een manier om de verkoop te verhogen door gericht verkeer naar een website te krijgen.

  BCG-matrix

  De BCG-matrix is een portfolio-analyse en is ontwikkeld door de Boston Consulting Group. In de BCG-matrix worden producten of bedrijfseenheden beoordeeld op een tweetal kenmerken:

 • Het marktaandeel dat het product/bedrijfseenheid heeft verworven
 • Het groeipotentieel van de markt voor dat product of bedrijfseenheid.

 • De uitkomst word gezet in een matrix waarbij het kwadrant van de matrix een veelzeggende aanduiding krijgt:

 • Klein marktaandeel en klein groeipotentieel wordt aangeduid met een hond
 • Klein marktaandeel en groot groeipotentieel wordt aangeduid met een vraagteken
 • Groot marktaandeel en klein groeipotentieel wordt aangeduid met een melkkoe ('cash cow')
 • Groot marktaandeel en groot groeipotentieel wordt aangeduid met een ster
 • Bench marking

  Benchmarking is een methode om de prestaties van systemen of organisaties met elkaar te vergelijken. Er zijn 3 stappen:

 • Vergelijk de eigen processen en prestaties met die van de anderen
 • Analyseer de verschillen tussen de processen en prestaties
 • Verbeter de eigen processen met de verkregen informatie
 • Blue Ocean strategy

  Met de Blue Ocean Strategy wordt de aandacht van managers verlegd van de bekende markten en concurrenten naar nieuwe en onontgonnen markten, de Blue Oceans. De Blue Ocean Strategy geeft aan hoe men blue oceans kan ontdekken en bewerken.

  Brand Asset valuator

  Brand Asset valuator is een methode om de waarde van een merk te bepalen door

 • Differentiatie: kan het merk zich onderscheiden van andere merken
 • Relevantie: het belang voor de meeste klanten
 • Waardering: de waardering in de perceptie van de klant
 • Kennis: het begrip van de identiteit van het merk door de klant
 • CRM

  Customer Relationship Management oftewel CRM (ook 'klantrelatiebeheer', 'relatiemarketing' of 'verkoopbeheersysteem') is een werkwijze en een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte bij CRM dat aan klanten die een hogere waarde vertegenwoordigen meer aandacht wordt besteed.

  Innovation curve

  De innovation curve laat zien welke stappen een succesvol product doorloopt zodat men zich in de marketing kan richten op de juiste doelgroepen:

 • Innovaters
 • early adapters
 • Early majority
 • Late majority
 • Laggards (achterblijvers)
 • Piramide van Maslow

  Maslow's piramide geeft een hiërarchie aan in de behoeften van mensen die achtereenvolgens worden nagestreefd
 • Organische of lichamelijke behoeften. Dit zijn de behoeften aan voedsel, drinken en overleving
 • Behoefte aan lichamelijke veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep
 • Behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties
 • Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect. Er wordt belang gehecht aan de status in sociaal verband
 • Behoefte aan zelfverwerkelijking. Er is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen
 • Positioneren/Positioning

  Een methode om een perceptie van een klant of prospect over een product of dienst te creëren. Positionering is niet wat het product is maar wat de klant denkt dat het is.

  Multi channel marketing

  Van meerdere marketing kanalen gebruik maken die elkaar kunnen versterken: telefoon, fax, krant, magazine, radio, televisie, internet.

  PEST analyse

  De PEST-analyse (ook STEP-analyse genoemd) is een model dat macro-factoren beschrijft die invloed hebben op een organisatie. Het wordt gebruikt voor omgevingsscans en de sterkte-zwakteanalyse.

 • Politieke factoren: belastingbeleid, milieuvoorschriften, handelsbelemmeringen en politieke stabiliteit
 • Economische factoren: economische groei, rente, wisselkoersen en inflatie
 • Sociale factoren: gezondheid, welzijn, cultuur, bevolkingsgroei, leeftijdspreiding, carrièregedrag.
 • Technologische factoren: research & development, automatisering, technologiesubsidies.

 • Men maakt men van PEST ook wel DEPEST waarbij er twee extra factoren zijn toegevoegd: Demografisch en Ecologisch.

  Product Life cycle

  De Product life cycle (Productlevenscyclus) wordt gebruikt om te onderzoeken welke marketingstrategieën op een bepaald moment het best kunnen worden toegepast op een bepaald product. Elk product doorloopt een viertal verschillende fasen: introductie, groei, volwassenheid, terugval.

  SWOT analyse

  SWOT geeft aan wat men moet inventariseren om de mogelijkheden aan te geven bij ontwikkeling / keuze van de organisatie in een bepaalde richting. Er wordt gekeken naar:

 • Strength: wat zijn de sterke punten van de organisatie
 • Weakness: wat zijn de zwakke punten van de organisatie
 • Opportunities: welke kansen zijn er
 • Threads: op welke wijze bedreigt de omgeving de bedoelde ontwikkeling
 • Concurrentiestrategie van Porter

  Volgens Porter zijn er drie concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren voor toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen:

 • Lagekostenstrategie: lagere kosten en daardoor lagere prijs dan concurrent
 • Differentiatiestrategie: onderscheiding van de concurrent
 • Focusstrategie: bewegen naar een niche markt
 • AIDA model

  Het AIDA-model is een klassiek marketingmodel dat ook door verkopers wordt toegepast. Een consument doorloopt in de marketingcommunicatie 4 stappen. Deze stappen geven inzicht in de koopsituatie van de consument:

 • Attention
 • Interest
 • Desire
 • Action
 • Ansoff model

  Groeistrategieën afhankelijk van de markt en het product

 • Bestaande markt, bestaand product: marktpenetratie, concurreren
 • Bestaande markt, nieuw product: productontwikkeling, hiermee houdt men voorsprong
 • Nieuwe markt, bestaande product: marktontwikkeling
 • Nieuwe markt, nieuw product: diversificatie, naast de bestaande markt/product combinaties
 • Klantenpiramide

  De klantenpiramide is een manier om klanten te segmenteren. Het is gebaseerd op het pareto-effect (20/80-regel): 20% van de klanten genereert 80% van de omzet. In de top van de piramide bevinden zich de “A” klanten, in het midden de “B” klanten onderaan de “C” klanten.

  MaBa analyse

  MaBa staat voor Market Attractiveness Business position Assesment Hierbij kiest men een aantal factoren die de concurrentie positie weergeven van een produkt/markt combinatie. Vervolgens kiest men een aantal factoren die de marktaantrekkelijkheid weergeven van een produkt/markt combinatie. De concurrentiepositie (X-as) zet men uit tegen de marktaantrekkelijkheid (Y-as). Hierna is het gemakkelijker om te bepalen in welke P/M combinaties men wil groeien of investeren, in welke men wil oogsten en welke men wil afstoten.

  Core Competence, kernkwaliteit

  De core competences zijn die aspecten waar een onderneming goed in is. Het geeft de klant een voordeel en het bedrijf een concurrentievoordeel.

  Diamond model van Porter

  Een model om het concurrentievoordeel (competitive advantage) van landen te beschrijven. Naast traditionele factoren als plaats, natuurlijke rijkdommen en arbeid worden er 4 andere factoren benoemd die onderling verband houden. Op elke factor kan de overheid invloed uitoefenen. Zo onstaat het diamand model. De factoren die Porter noemt zijn:
 • De strategy, structuur en concurrentie binnen de bedrijven van een land
 • De vraagcondities. Hoe sterker en veeleisender de vraag is, hoe meer de bedrijven in dat land zich zullen verbeteren in producten en diensten
 • Verwante en ondersteunende industrieën in het land
 • Factor conditions: scholing, kapitaal en infrastructuur. Factoren die maakbaar zijn en waarop de overheid invloed kan uitoefenen
 • Levers of Control (hefbomen van controle)

  Een model voor managers om balans te vinden tussen controle en creativiteit in de organisatie. De levers of control zijn:
 • Diagnostic control systems: het bewaken van de doelstellingen, niet het bewaken van details
 • Belief systems: voor missie, waarde en inspiratie
 • Boundary systems: aangeven waar de grenzen liggen
 • Interactive control systems: open communicatie in de organisatie over kansen en bedreigingen
 • SIVA-model

  Een model om klantgerichter te denken dan de 4P standaard. SIVA staat voor Solution, Information, Value, Access. Alle kenmerken nemen de klant als uitgangspunt in plaats van het product.

  Meer marketingbegrippen

  Kijk op Managementbegrippen voor meer informatie.